Båtopplag og service med kunden i senter            HERO MARIN – STORSAND – HURUM – OSLOFJORDEN

Avfallsplan

Se hele avfalsplanen.

AVFALLSPLAN

– båteiere / båtbrukeres plikter.

 

ANSVAR OG INTENSJON

Alle båteiere / båtbrukere har et selvstendig og personlig ansvar for å bidra til å ta vare på miljøet. Dette gjelder både ved bruk av båten, mens båten er i havn og under opplag og vedlikehold. Dette ansvaret er også lovfestet i: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Det skal legges til rette for at vårt båtopplag/havn skal fremstå som ren og ryddig, både på land og sjø. Båtopplaget/havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold. Gjennom dette skal vi synliggjøre at vi er med på å ta et miljøansvar.

 

GENERELT

Alle som har båt i båtopplaget / havnen plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for avfallsbehandling og følge disse. Komplett avfallsplan finnes i miljø boder og på hjemmesiden. Avvik / overtredelser meldes til miljøansvarlig. Hero Marin henstiller til alle båteiere/båtbrukere å tenke miljø i forbindelse med sin båtbruk. Dette kan de gjøre ved å velge båtrelaterte produkter som er minst mulig skadelige for miljøet, tenke over hvordan de behandler sitt avfall, samt følge de retningslinjer som er gitt i avfallsplanen.
Ved akutt forurensning skal miljøansvarlig varsles!

AVFALL I SJØEN

Avfall skal ikke dumpes i sjøen i vårt havneområde. Dette omfatter olje og kjemikalier, septik, husholdningsavfall, utrangert utstyr og andre former for avfall. Ved løpende vedlikehold av båt som ligger i sjøen, skal det brukes kjemikalier som er minst mulig miljøbelastende (renholdsmidler og lignende som kan renne ut i sjøen). Tømming av båttoalett / septiktank er ikke tillatt i havnen, og må foretas i samsvar med de regler som, til enhver tid, gjelder i kommunen / sjøområdet. Portable toaletter kan tømmes i havnens toalett.

Ved akutt utslipp av olje, drivstoff i sjøen skal det lokale oljevernberedskap varsles.

Ring 110.

 

HUSHOLDNINGSAVFALL / AVFALL FRA BRUK AV BÅT

Det er satt opp containere for mottak av husholdningsavfall etter båtturen. Er det fullt, må avfallet tas med hjem.

 

SPESIALAVFALL / AVFALL FRA VEDLIKEHOLD OG DRIFT AV BÅT

Det er satt ut mottaksbeholdere for: Spillolje, olje og diesel filtre, batterier, spraybokser og bunnstoff, maling og lakkrester. Spesialavfall som ikke hører inn under dette, må bringes ut av havnen og deponeres på offentlig godkjent sted.

 

AVFALL FRA RYDDING AV OMRÅDET PÅ LAND

Det er satt ut containere for avfall. Usortert avfall kan deponeres i disse (gjelder ikke ovennevnte spesialavfall).

 

AVFALL FRA SPYLING / RENGJØRING AV BÅTER

Det er ikke oppsamlingsløsning for vann fra utvendig rengjøring. Det henstilles til båteier å begrense spyling til fjerning av slim, skjell og rur, samt velge et bunnstoff hvor ikke alt ender i sjøen ved rengjøring. Spyling i den hensikt å fjerne gammelt bunnstoff, må ansees som skraping / sliping.

 

AVFALL FRA SKRAPING / SLIPING AV BUNNSTOFF

Ved skraping, sliping eller annen fjerning av bunnstoff, skal det legges presenning under båten og for øvrig settes inn tiltak for å unngå spredning av slipestøv. Ved sliping, skal det, så langt det er praktisk mulig, benyttes slipemaskin koplet direkte til støvsuger (kan leies av Hero Marin). Oppsamlet avfall skal deponeres i anvist beholder i miljø bod eller på godkjent offentlig avfallsplass.

 

OVERTREDELSE

Overtredelse av disse regler kan, i alvorlige tilfeller, føre til tap av rett til båtplass i båtopplaget og havnen.

Hero Marin        Færgestadveien 10, 3475 Sætre        +47 970 77 543        atle@heromarin.no

Webdesign by: Milla.